కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- గంజాం భ్రమరాంబ

 

- డా. శ్రీరామి రెడ్డి (శ్రీ రా రె)

 

- కామిశెట్టి చ౦ద్రమౌళి

 

 

సోమరితనం అనేది ఒక రాచవ్యాధి. ఒకసారి అది సోకిందంటే, యింక ఆ రోగి ఎన్నటికీ బాగుపడలేడు – ప్రేంచంద్