కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- చివుకుల శ్రీలక్ష్మి

 

- పారనంది శాంతకుమారి

 

- వి రావు పోతాప్రగడ

 

 

నిరాశ చెందకుండా మనిషి ప్రయత్నిస్తూ పోవాలే గాని, ఏదో ఒక రోజున సర్వసుఖాలు వరించి తీరుతాయి – థామస్ జె వాట్సన్ (సీనియర్)