వర వీణా మృదుపాణి
- విద్యార్థి

 

← గత భాగము


వరవీణ రాగం

రాగం: మోహనం (28వ మేళకర్త జన్యం) 
తాళం: రూపకం చతురస్ర జతి 
ఆరోహణం: స రి2 గ2 ప ద2 స  ఆవరోహణం: స ద2 ప గ2 రి2 స

గ   గ | ప       -  ప      -   | ద       ప  || స    -     స  -  || 
వ  ర  | వీ      -  ణ       - | మృ    దు || పా    -     ణీ  - ||

రి    స| ద     ద   ప     - | ద       ప  || గ    గ     రి   - ||
వ   న| రు    హ   లో    -  | చ       న  || రా    -    ణీ   -  ||

గ   ప | ద    స   ద      - |ద        ప || గ     గ   రి    -   ||
సు రు | చి    ర  బం     - |భ        ర || వే    -    ణీ    -   ||

గ  గ   | ద   ప   గ      -   | ప     గ    || గ     రి   స -  ||
సు  ర | ను  త  క       -   | ల్యా   -     || -      -    ణీ  - ||

గ  గ   | గ    గ   రి    గ    | ప     గ    || ప   -     ప    -  ||
ని   రు | ప  మ   శు  భ   | గు     ణ    || లో   -    లా   -  ||

గ  గ   | ద   ప      ద    - | ద     ప    || స     -     స  -  || 
ని   ర  | తి   జ     య  - | ప్ర    ద      || శీ     -     ల -   ||

ద గ    | రి     రి     స    స | ద    స   || ద   ద       ద ప  || 
వ ర   | దా     -    ప్రి  య | రం   గ   || నా    -     య  కి ||

గ    ప | ద    స    ద  ప   | ద      ప   || గ    గ      రి   స || 
వాం   - | చి    త    ఫ   ల  | దా  -       ||  -     -     య  కి ||

స    రి | గ    -      గ   -   | గ      రి  || ప    గ      రి    -  ||
స    ర | సీ    -      జా  -   | స     న  || జ    న      నీ    -  ||

స    రి | స    గ     రి  స   || 
జ య | జ   య   జ   య ||

Varaveena

Ragam: Mohanam (28th melakartha janyam) 
Talam: Rupakam Chaturasra Jathi 
Arohanam: S R2 G2 PD2 S  Avarohanam: S D2 PG2 R2 S

G  G | P    -  P      -   | D      P || S    -   S  -   || 
Va ra | vee - na    -  | Mru du || Pa -    ni  -  ||

R    S | D   D   P   - | D    P  || G    G   R -   ||
Va na | ru  ha  Lo -  | cha na || Raa -    ni -  ||

G   P | D   S  D      - |D    P || G     G   R -   ||
Su ru | chi ra Bam - | bha ra|| Ve    -    ni -  ||

G  G | D   P   G      -    | P     G || G     R   S -   ||
Su ra | nu tha Kal   -   | ya    -  || -      -    ni - ||

G  G | G  G   R    G      | P     G || P     -     P  - ||
Ni ru | pa ma Shu bha  | Gu na || Lo   -     la  - ||

G  G | D  P    D    -       | D     P || S     -     S  - || 
Ni ra | thi Ja ya    -       | Pra da || See -      la - ||

D G   |R  R     S    S     | D    S   || D   D    D P || 
Va ra | da -     Pri  ya    | Ran ga || naa -   ya ki ||

G    P| D    S     D   P  | D      P  || G   G    R S|| 
Vaa - | nchitha Pha la | Daa  -   ||  -   -     ya ki||

S    R | G    -      G   -   | G      R || P    G    R - ||
Sa  ra | si    -      ja   -   | sa     na || Ja   na  ni - ||

S    R | S    G     R  S   || 
 Ja ya | ja   ya    ja   ya ||

 

తరువాయి భాగం »

 

 

ఈ శీర్షిక గురించి మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోవచ్చును. ఎడిటర్@సిరిమల్లె.కాం ద్వారా మాకు ఇ-మెయిల్ చేయండి.

సంపాదకులు: మధు బుడమగుంట, ఉమ బుడమగుంట (కాలిఫోర్నియా, యు.ఎస్.ఎ.)

నిరాశ చెందకుండా మనిషి ప్రయత్నిస్తూ పోవాలే గాని, ఏదో ఒక రోజున సర్వసుఖాలు వరించి తీరుతాయి – థామస్ జె వాట్సన్ (సీనియర్)