కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- శ్రీరామి రెడ్డి

 

- సత్యవాణి

 

 

దానగుణం సమస్తగుణాలకు అవధిలాంటిది – చాణక్య సూత్రం