కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- చక్రవర్తి

 

- భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు

 

- కామిశెట్టి చ౦ద్రమౌళి

 

- గంజాం భ్రమరాంబ

 

 

దేశసేవ అంటే ఉపన్యాసాలు దంచడం కాదు – ఎవరి విధిని వారు సక్రమంగా నిర్వర్తించగలగడం. అదే అసలైన దేశసేవ – మహాత్మాగాంధీ