కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- పారనంది శాంత కుమారి

 

- గవిడి శ్రీనివాస్

 

-శ్రీరామి రెడ్డి

 

 

 

మనిషి క్రోధాన్ని దయాగుణంతోనూ, చెడుని మంచిగుణంతోనూ జయించాలి – గౌతమ బుద్ధుడు