కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- సన్యాసి

 

- కామిశెట్టి చ౦ద్రమౌళి

 

 

 

ఇతరుల్ని జయించిన వాడు బలవంతుడు. తనని తాను జయించిన వాడు శక్తిమంతుడు – లావొట్సే