కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- పారనంది శాంతకుమారి

 

- భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు

 

- గవిడి శ్రీనివాస్

 

 

చెప్పేవాడూ, వినేవాడూ ఉన్నచోటే సంపదలు విహరిస్తాయి – విక్రమార్కచరితం