కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు

 

- కామిశెట్టి చ౦ద్రమౌళి

 

- సత్యవతి దినవహి

 

 

మసలే వేడి నీళ్ళు కూడా నిప్పును చల్లార్చగలుగుతాయి – గాథాసప్తశతి