కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- శ్రీ లక్ష్మి చివుకుల

 

- నాగరాజు రామస్వామి

 

 

 

మాటతీరు పాండిత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. – శివపురాణం