కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- నాగరాజు రామస్వామి

 

- గవిడి శ్రీనివాస్

 

- రచన-ఆర్ట్: కుంచె చింతాలక్ష్మీనారాయణ

 

 

ఏ ఘనకార్యాన్ని మోసంతో సాధించలేం. అప్రతిహతమైన శక్తి ద్వారా మాత్రమే సమస్త కార్యాలు సాధించబడతాయి. కాబట్టి ధీరత్వాన్ని ప్రదర్శించండి. – స్వామి వివేకానంద