Chitra Padyam


Chitra Padyam

Chitra Padyam

Chitra Padyam

Chitra Padyam

Chitra Padyam

 

**** సశేషం ****

 

మనిషి తనని తానూ తెలుసుకుంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నట్లే – రామకృష్ణ పరమహంస